Një ‘ushtri’ e tërë administratorësh do të kalojë nga një ministri në tjetrën në pesë muajt e ardhshëm

Me riorganizimin e ministrive, pra me katër ministritë e reja dhe me transformimin e disa prej ministrive të tjera, hapet një numër i madh pyetjesh lidhur me atë se si do të funksionojë administrata shtetërore, nëse dhe sa do të ketë rritje të numrit të të punësuarve në sektorin publik, por edhe sa kohë do të duhet për ta stabilizuar dhe harmonizuar mënyrën e re të funksionimit të administratës shtetërore, shkruan Meta.mk

Sipas ndryshimeve në Ligjin për Organizimin dhe Punën e Organeve të Administratës Shtetërore të cilat u miratuan për një kohë shumë të shpejtë, organet shtetërore do të kenë gjashtë muaj kohë për t’i harmonizuar ligjet e veçanta me të cilat rregullohet themelimi, funksionimi, kompetencat e organeve të administratës shtetërore dhe aktet e tjera të përgjithshme.

Sipas riorganizimit të ri ka katër ministri të reja, Ministria e Sportit, Ministria e Çështjeve Evropiane, Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale dhe Ministria e Administratës Publike.

Ministria e Transformimit Digjital dhe Ministria e Administratës Publike (e cila më parë funksiononte si MSHIA – Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës) do të duhet të marrin vendim me të cilin do të bëjnë ndarjen e hapësirës, ​​pajisjeve, inventarit, arkivit, dokumentacionit, mjeteve të punës dhe fondeve të tjera, si dhe të punonjësve.

Pajisjet, inventari, arkivi, dokumentacioni, mjetet e punës, kërkesat dhe shlyerjet e detyrimeve të ministrive të tjera që kalojnë nga një ministri në tjetrën, duhet të ndërmerren brenda një afati kohor prej pesë muajve.

Ministria e Punëve të Jashtme tash e tutje do të jetë Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Për këtë arsye punonjësit e Ministrisë së Ekonomisë, të cilët kryejnë detyra që kanë të bëjnë me monitorimin e lëvizjeve ekonomike ndërkombëtare, si dhe ndikimin e tyre në marrëdhëniet ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe punë lidhur me tregtinë e jashtme, do të kalojnë në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.

Vendin e tyre të punës do e ndryshojnë edhe një pjesë e punonjësve të Ministrisë së Ekonomisë që merren me hulumtime gjeologjike dhe me shfrytëzimin e burimeve minerale dhe energjetikë. Ato do të kalojnë në Ministrinë e Energjetikës, Minierave dhe Burimeve Minerale.

Punonjësit e Ministrisë së Ekonomisë që kryejnë punë që kanë të bëjnë me turizmin, do të kalojnë në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit.

Rotacione do të ketë edhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Punonjësit e MASH-it të cilët merren me zhvillimin teknologjik, informatikën dhe kulturën teknike do të kalojnë në Ministrinë e Transformimit Digjital.

Pastaj, punonjësit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të cilët bëjnë punë që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës dhe punësimin, mbrojtjen e punëtorëve gjatë punës, sigurimin material të të papunëve të përkohshëm dhe pagat dhe standardin e jetesës do të kalojnë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës.

Punonjësit e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës që punojnë për zhvillimin dhe promovimin e shoqërisë informatike, krijimin dhe mbajtjen e regjistrit të sistemeve të informacionit dhe komunikimit dhe pajisjeve të informacionit, bazat e të dhënave, lidhjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e informacionit, aspektet e sigurisë dhe zhvillimit të infrastrukturës së autoriteteve shtetërore etj., si dhe gjysma e punonjësve që kryejnë punë nga prokurimet publike, normative ligjore, burimet njerëzore, çështjet financiare e të tjera, do mbeten të punojnë në Ministrinë e Transformimit Digjital.

Punonjësit në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, të cilët punojnë në rregullimin ligjor të çështjeve që kanë të bëjnë me administratën, përgjegjësitë dhe vlerësimin e nëpunësve shtetërorë dhe publikë, pagat dhe kompensimet e pagave të nëpunësve shtetërorë dhe publikë, trajnimin dhe zhvillimin profesional të nëpunësve shtetërorë dhe publikë etj., si dhe gjysma e punonjësve që kryejnë punë nga prokurimet publike, normative juridike, burimet njerëzore, çështjet financiare e të tjera do të kalojnë në Ministrinë e Administratës Publike.

Personat që kryejnë punët lidhur me rininë dhe pajisjet përkatëse, inventarin, arkivin, dokumentacionin, mjetet e punës, kërkesat dhe shlyerjet e detyrimeve, si dhe mjete të tjera nga Agjencia për Rini dhe Sport, do të kalojnë në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë. Punonjësit e mbetur, mjetet, inventari, arkivi, dokumentacioni, mjetet e punës, kërkesat dhe shlyerja e detyrimeve nga Agjencia për Rini dhe Sport do kalojnë në Ministrinë e re të Sportit.

Pastaj, punonjësit, pajisjet, dokumentacioni, kërkesat dhe shlyerjet e detyrimeve, si dhe mjetet e tjera të Sekretariatit për Çështje Evropiane do të kalojnë në Ministrinë e Çështjeve Evropiane.

Punonjësit do të transferohen në të njëjtën mënyrë siç është themeluar marrëdhënia e tyre e punës – për një periudhë të pacaktuar ose për një periudhë të caktuar, por jo më shumë se kohëzgjatja e kontratës themelore.

Ndërkohë po finalizohet përbërja e qeverisë së re. Lideri i VMRO-DPMNE-së dhe mandatar Hristijan Mickoski dje i ka shpallur emrat e propozimeve nga koalicioni “Maqedonia jote” për kandidatët për anëtarë të qeverisë së re.

Përbërja zyrtare e qeverisë së ardhshme me postet ministrore dhe programi për punën e saj do të dorëzohet në Kuvend të martën, më datë 18 qershor.


PËRGJIGJU

Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu